Thursday, March 17, 2016

29 Mar 2016 No. 12 Jalan Seri Maju Bukit Mertajam RM819,000DI PEJABAT DAERAH DAN TANAH,
DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH, PULAU PINANG
Perintah Jualan Atas Permintaan Pemegang Gadaian: 0701AUC2015000062
Dalam Perkara mengenai Seksyen 257 & 263, Kanun Tanah Negara 1965.       
         ANTARA
OCBC Bank (Malaysia) Berhad…..……………………..….…..….…….PEMEGANG GADAIAN
DAN
DNY Dream Toys Sdn Bhd (No. Syarikat 973173-X)…………….…………..…PENGGADAI


Menurut Perintah oleh Pentadbir Tanah, Daerah Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang yang bertarikh 28 Disember 2015, adalah dengan ini diisytiharkan bahawa Pentadbir Tanah, Daerah Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang dengan dibantu oleh Pelelong yang tersebut di bawah akan menjual secara:         
         LELONGAN AWAM
PADA HARI SELASA 29HB MAC 2016, JAM 10.00 PAGI
DI PEJABAT DAERAH DAN TANAH, SEBERANG PERAI TENGAH,
JALAN BETIK, SUNGAI RAMBAI, 14000 BUKIT MERTAJAM
Nota:Bakal-bakal pembeli adalah dinasihatkan supaya membuat carian Hakmilik secara rasmi di Pejabat Tanah dan memeriksa hartanah tersebut sebelum jualan lelong
BUTIR-BUTIR HAKMILIK:-
NO. HAKMILIK HSM 3360 NO.  LOT 13179 MUKIM / DAERAH/ NEGERI 15 / Seberang Perai Tengah / Pulau Pinang KELUASAN 123  meter persegi (1,324 kaki persegi)  CUKAI TAHUNAN RM 133.00 PEGANGAN Selama-lamanya KATEGORI KEGUNAAN TANAH Bangunan PEMILIK-PEMILIK BERDAFTAR DNY Dream Toys Sdn Bhd 1/1 bahagian SYARAT NYATA Tanah ini hendaklah digunakan untuk tujuan perniagaan sahaja SEKATAN KEPENTINGAN Tiada PAJAKAN BERDAFTAR Digadaikan kepada OCBC Bank (Malaysia) Berhad melalui Gadaian Perserahan No. 701SC2013000129 yang didaftarkan  pada 16 Januari 2013 KAVEAT Tiada

LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH: Hartanah tersebut adalah sebuah rumah kedai bersudut dan tiga (3) tingkat, terletak lebih kurang 1km dari Bandar Bukit Mertajam, 15 km dari Bandar Butterworth dan beralamat No. 12 Jalan Seri Maju, Taman Seri Maju,  14000 Bukit Mertajam, Pulau Pinang.      
HARGA RIZAB: Hartanah tersebut akan dijual tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak RM 819,000.00 (RINGGIT MALAYSIA: LAPAN RATUS SEMBILAN BELAS RIBU) sahaja dan tidak termasuk 6 % Cukai Barang Dan Perkhidmatan (“GST”), dan juga kepada Syarat - Syarat Jualan yang telah ditetapkan. Bagi penawar yang berminat adalah dikehendaki mendepositkan 10% daripada harga rizab dalam bentuk Bank Deraf di atas nama OCBC BANK (MALAYSIA) BERHAD sebelum jualan lelongan dimulakan. Baki wang belian hendaklah dibayar oleh pembeli dalam tempoh seratus dua puluh (120) hari dari tarikh jualan lelong kepada OCBC BANK (MALAYSIA) BERHAD, dan bahawa tiada apa-apa lanjutan masa bagi tempoh yang telah ditetapkan.
Untuk butir-butir selanjutnya, sila berhubung dengan Pentadbir Tanah, Pejabat Daerah Dan Tanah, Daerah Seberang Perai Tengah, Jalan Betek, Sungai Rambai, 14000 Pulau Pinang,Tel: 04-5402360. 

Monday, February 15, 2016

26 January 2016 NO. 153, 154, 155 & 156 Persiaran Sultan Abdul Hamid, Alor Setar RM630,000 each                                                                       

                                                                      L E L O N G A N    A W A M
PADA HARI SELASA 26 JANUARI 2016 JAM  10.30  PAGI
DI BILIK LELONGAN, MAHKAMAH TINGGI
LEBUH LIGHT, 10200 PULAU PINANG
NOTA :                   Bakal pembeli adalah dinasihatkan agar membuat carian Hakmilik secara rasmi di Pejabat Tanah dan memeriksa semua tanggungan, bebanan serta mengenal pasti dengan tepat hartanah tersebut sebelum jualan lelongan dijalankan.
BUTIR-BUTIR HAKMILIK:-
NO.HAKMILIK H.S (D) 19461, 19462,. 19463, dan 19464 NO. LOT PT 454, 455, 456, dan 457 BANDAR/ DAERAH/ NEGERI Alor Setar / Kota Setar / Kedah Darul Aman TEMPAT Jalan Pegawai PEGANGAN Pajakan 99 tahun (luput pada 24 Oktober 2106) bagi setiap lot KELUASAN TANAH  121 meter persegi (1302 kaki persegi) bagi setiap lot CUKAI TAHUNAN RM 400.00 bagi setiap lot PEMILIK BERDAFTAR Kist Group Holdings Sdn Bhd 1/1 Bahagian SYARAT NYATA Tanah yang terkandung dalam hakmilik ini hendaklah digunakan sebagai tapak satu bangunan untuk perniagaan sahaja SEKATAN KEPENTINGAN Tiada KATEGORI KEGUNAAN TANAH Bangunan BEBANAN Digadaikan kepada CIMB Islamic Bank Berhad melalui Gadaian Pertama Perserahan No. 19349/2010 yang didaftarkan pada  13 Oktober 2010 dan  Gadaian Kedua Perserahan No.: 1135/2013 yang didaftarkan pada  22 Januari 2013.

LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH 

Empat (4) buah rumah kedai teres tiga (3) tingkat yang beralamat NO. 153, 154, 155 & 156 Kompleks Perniagaan Sultan Abdul Hamid, Persiaran Sultan Abdul Hamid, 05050 Alor Setar, Kedah Darul Aman

HARGA RIZAB
Hartanah-hartanah tersebut akan dijual secara berasingan dan tertakluk kepada harga rizab sebanyak RM 630,000-00 (RINGGIT MALAYSIA ENAM RATUS TIGA PULUH RIBU) SAHAJA bagi setiap lot dan kepada syarat-syarat jualan yang dilampirkan. Penawar yang berminat hendaklah mendepositkan 10% daripada harga rizab dalam bentuk Bank Draf di atas nama Plaintif, CIMB Islamic Bank Berhad sebelum jam 9.30 pagi pada hari lelongan;  berserta dengan kad pengenalan penawar yang asal dan surat wakil (jika berkaitan). Nama penawar, nombor kad pengenalan, alamat terkini, nombor kes pelaksanaan 38-22-01/2015 dan alamat unit hartanah hendaklah ditulis di belakang Bank Draf tersebut. Baki wang belian hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya kepada CIMB Islamic Bank Berhad dalam tempoh seratus dua puluh (120) hari dari tarikh jualan.

Wednesday, December 30, 2015

NO. 2-01, BLOK B, PANGSA RIA, LEBUH KAMPUNG BENGGALI, BUTTERWORTH RM180,000                                                         
                                                          L E L O N G A N    A W A M
PADA HARI RABU 6 JANUARI 2016 JAM  10.30  PAGI
DI BILIK LELONG, MAHKAMAH TINGGI
LEBUH LIGHT, 10200 PULAU PINANG
NOTA :            Bakal pembeli adalah dinasihatkan agar membuat carian Hakmilik secara rasmi di Pejabat Tanah dan memeriksa semua tanggungan, bebanan serta mengenal pasti dengan tepat hartanah tersebut sebelum jualan lelongan dijalankan.


BUTIR-BUTIR HAKMILIK:-

NO.HAKMILIK STRATA GRN 59593/M1/3/26 NO. LOT / NO. SEKSYEN 3451 / 4 BANDAR/DAERAH/NEGERI Butterworth,/Seberang Perai Utara/Pulau Pinang       PEGANGAN Selama-lamanya KELUASAN TANAH 73 meter persegi (786 kaki persegi) PEMILIK BERDAFTAR Jayaletchumi A/P Salvam 1/1 bahagian SYARAT NYATA First Grade SEKATAN KEPENTINGAN Tiada KATEGORI KEGUNAAN TANAH Tiada ENDOSAN Kaveat Persendirian atas petak didaftarkan oleh OCBC Bank (Malaysia) Berhad pada 01 Julai 2013 BEBANAN Tiga (3) Kaveat Pendaftar atas tanah Lot 3451  PAJAKAN BERDAFTAR Dicagarkan kepada OCBC Bank (Malaysia) Berhad melalui Gadaian Perserahan No. 0799SC2013045665 yang didaftarkan pada  13  Disember 2013

LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH

Sebuah pangsapuri tiga (3) bilik yang beralamat NO. 2-01, BLOK B, PANGSA RIA, LEBUH KAMPUNG BENGGALI, 12200 BUTTERWORTH, PULAU PINANG
 
HARGA RIZAB


Hartanah tersebut akan dijual tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak RM 180,000-00 (RINGGIT MALAYSIA SATU RATUS LAPAN PULUH RIBU) SAHAJA dan kepada syarat-syarat jualan yang dilampirkan.  Penawar yang berminat hendaklah mendepositkan 10% daripada harga rizab dalam bentuk Bank Draf di atas nama Plaintif, OCBC Bank (Malaysia) Berhad sebelum jam 9.30 pagi pada hari lelongan;  berserta dengan kad pengenalan penawar yang asal dan surat wakil (jika berkaitan). Nama penawar, nombor kad pengenalan, alamat terkini dan nombor kes pelaksanaan 38-409-08/2015 hendaklah ditulis di belakang Bank Draf tersebut. Baki wang belian hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya kepada OCBC Bank (Malaysia) Berhad dalam tempoh seratus dua puluh (120) hari dari tarikh jualan.