Friday, February 27, 2015

10 Mar 2015 No. G-15-B1, Taman Seri Janggus, Bukit Mertajam RM64,800

LELONGAN AWAM
PADA HARI SELASA, 10HB MAC 2015, JAM 10.00 PAGI
DI PEJABAT DAERAH DAN TANAH, SEBERANG PERAI TENGAH,
JALAN BETIK, SUNGAI RAMBAI, 14000 BUKIT MERTAJAM
Nota:Bakal-bakal pembeli adalah dinasihatkan supaya membuat carian Hakmilik secara rasmi di Pejabat Tana
h dan memeriksa hartanah tersebut sebelum jualan lelong
BUTIR-BUTIR HAKMILIK :-
NO. HAKMILIK: GM 1634/M1/1/7 LOT NO. : 18350 DAERAH: Seberang Perai Tengah NEGERI: Pulau Pinang MUKIM: 15 PEGANGAN: Selama-lamanya KELUASAN: 70 meter persegi (753 kaki persegi) SYARAT NYATA: First Grade SEKATAN KEPENTINGAN: Tiada KATEGORI KEGUNAAN TANAH: Tiada PEMILIK BERDAFTAR : Mohd Kamal Bin Saad (No. K/P 830303-07-5759) 1/1 Bahagian GADAIAN: Digadaikan kepada HSBC Amanah Malaysia Berhad melalui Gadaian Perserahan  No. 0701SC2010007348, yang didaftarkan pada 30    Disember 2010

LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH: Hartanah tersebut adalah sebuah rumah pangsa kos rendah sederhana tingkat bawah, terletak lebih kurang 6km dari Bandar Bukit Mertajam dan beralamat No. G-15-B1, Jalan Seri Janggus, Taman Seri Janggus, 14000 BUKIT MERTAJAM, PULAU PINANG

HARGA RIZAB: Hartanah tersebut akan dijual tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak RM 64,800.00 (RINGGIT MALAYSIA: ENAM PULUH EMPAT RIBU LAPAN RATUS) sahaja dan kepada Syarat - Syarat Jualan yang telah ditetapkan. Bagi penawar yang berminat adalah dikehendaki mendepositkan 10% daripada harga rizab dalam bentuk Bank Deraf di atas nama HSBC AMANAH MALAYSIA BERHAD sebelum jualan lelongan dimulakan. Baki wang belian hendaklah dibayar oleh pembeli dalam tempoh seratus dua puluh (120) hari dari tarikh jualan lelong kepada HSBC AMANAH MALAYSIA BERHAD, dan bahawa tiada apa-apa lanjutan masa bagi tempoh yang telah ditetapkan. Untuk butir-butir selanjutnya, sila berhubung dengan Pentadbir Tanah, Pejabat Daerah Dan Tanah, Daerah Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang, Tel: 04-5402360 / 04-5402381 atau Tetuan PRESGRAVE & MATTHEWS, Peguamcara bagi Pihak Pemegang Gadaian, yang beralamat No. 2 Lebuh Pantai, Standard Chartered Bank Chambers, 10300 Pulau Pinang Tel: 04-2626155 (No. Ruj: SA/CSY/AD/20130098) atau Pelelong Berlesen yang tersebut di bawah:KC SUNSHINE AGENCY YEAP KAM CHOY No. 48 Jalan Argyll, 10050 Pulau Pinang Pelelong Berlesen No. Tel/Fax: 04-8992933 No. H/P 012-4473722

Tuesday, January 20, 2015

28 Janauri 2015 No. 16, Lorong Bistari 5, Nibong Tebal RM120,000L E L O N G A N    A W A M
PADA HARI RABU 28 JANUARI 2015 JAM  10.30  PAGI
DI BILIK LELONGAN, MAHKAMAH TINGGI
LEBUH LIGHT, 10200 PULAU PINANG
NOTA :            Bakal pembeli adalah dinasihatkan agar membuat carian Hakmilik secara rasmi di Pejabat Tanah dan memeriksa semua tanggungan, bebanan serta mengenal pasti dengan tepat hartanah tersebut sebelum jualan lelongan dijalankan.
BUTIR-BUTIR HAKMILIK:-
NO.HAKMILIK HSD 15521 NO. LOT 5407 MUKIM / DAERAH/NEGERI 11/Seberang Perai Selatan/Pulau Pinang  PEGANGAN Selama-lamanya  KELUASAN TANAH 102.00 meter persegi (1,098 kaki persegi) CUKAI TAHUNAN RM40.00 PEMILIK BERDAFTAR 1. Govindan A/L Arumugam 1/2 Bahagian 2. Umah Devi A/P Kanthasamy 1/2 Bahagian  SYARAT-SYARAT NYATA Tanah ini hendaklah digunakan untuk tujuan kediaman sahaja  SEKATAN KEPENTINGAN Tiada KATEGORI KEGUNAAN TANAH Bangunan PAJAKAN BERDAFTAR Dicagarkan kepada Maybank Islamic Berhad melalui Gadaian Perserahan No. 0799SC2013021828 yang didaftarkan pada  26 Jun 2013

LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH

Sebuah rumah teres satu (1) tingkat yang beralamat No. 16, Lorong Bistari 5, Taman Bistari, 14300 Nibong Tebal, Pulau Pinang
HARGA RIZAB
Hartanah tersebut akan dijual tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak RM 120,000-00 (RINGGIT MALAYSIA SATU RATUS DUA PULUH RIBU) SAHAJA dan kepada syarat-syarat jualan yang dilampirkan.  Penawar yang berminat hendaklah mendepositkan 10% daripada harga rizab dalam bentuk Bank Draf di atas nama Plaintif, Maybank Islamic Berhad sebelum jam 9.30 pagi pada hari lelongan;  berserta dengan kad pengenalan penawar yang asal atau salinan kad pengenalan yang diakui sah dan surat wakil (jika berkaitan). Nama penawar, nombor kad pengenalan, alamat terkini dan nombor kes pelaksanaan 38-467-09/2014 hendaklah ditulis di belakang Bank Draf tersebut. Baki wang belian hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya kepada Maybank Islamic Berhad dalam tempoh seratus dua puluh (120) hari dari tarikh jualan

6 Januari 2015 No. 63, Lorong Perwira Indah 6,, SIMPANG AMPAT RM140,000L E L O N G A N    A W A M
PADA  HARI SELASA 6 JANUARI 2015 JAM  10.30  PAGI
DI BILIK LELONG, MAHKAMAH TINGGI
LEBUH LIGHT, 10200 PULAU PINANG
NOTA :            Bakal pembeli adalah dinasihatkan agar membuat carian Hakmilik secara rasmi di Pejabat Tanah dan memeriksa semua tanggungan, bebanan serta mengenal pasti dengan tepat hartanah tersebut sebelum jualan lelongan dijalankan.
BUTIR-BUTIR HAKMILIK:-
                      NO. HAKMILIK GRN 104499 NO. LOT  14347 MUKIM/DAERAH/NEGERI 14/Seberang Perai Tengah/Pulau Pinang PEGANGAN Selama-lamanya KELUASAN  121  meter persegi (1,302.43 kaki persegi) CUKAI TAHUNAN RM 40.00 PEMILIK BERDAFTAR 1. Tan Chai Lai 1/2 Bahagian 2. Ang Cheng Ling 1/2 Bahagian SYARAT NYATA First Grade SEKATAN KEPENTINGAN Tiada KATEGORI KEGUNAAN TANAH Tiada PAJAKAN BERDAFTAR Digadaikan kepada CIMB Bank Berhad melalui Gadaian Perserahan No. 0799SC2009017159 didaftarkan pada 27 Mei 2009       
      LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH
Sebuah rumah teres satu (1) tingkat yang beralamat NO. 63, Lorong Perwira Indah 6, Taman Perwira Indah, Permatang Tinggi, 14100 SIMPANG AMPAT, PULAU PINANG.
HARGA RIZAB
Hartanah tersebut akan dijual tertakluk kepada harga rizab sebanyak RM 140,000-00 (RINGGIT MALAYSIA SATU RATUS EMPAT PULUH RIBU) SAHAJA dan kepada syarat-syarat jualan yang dilampirkan. Penawar yang berminat hendaklah memasukkan deposit sebanyak 10% daripada harga rizab dalam bentuk Bank Draf atas nama Plaintif, CIMB Bank Berhad sebelum jam 9.30 pagi pada hari lelongan;  berserta dengan kad pengenalan penawar yang asal dan surat wakil (jika berkaitan). Nama penawar, nombor kad pengenalan, alamat terkini dan nombor kes pelaksanaan 38-434-08/2014 hendaklah ditulis di belakang Bank Draf tersebut. Baki wang belian hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya kepada CIMB Bank Berhad dalam tempoh seratus dua puluh (120) hari dari tarikh jualan.