Thursday, February 24, 2011

60 Lorong Impian Indah 2, BM RP RM 90,000


PERISYTIHARAN JUALAN

DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI PULAU PINANG

SAMAN PEMULA NO: 24-1084-2009

PERMOHONAN UNTUK PERLAKSANAAN NO: 38-28-2011

Dalam perkara mengenai Seksyen 256 Kanun Tanah Negara 1965 Dan

Dalam perkara mengenai Aturan 83, Kaedah 1 dalam Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980Dan

Dalam perkara Gadaian bertarikh 20-4-2006 melalui Perserahan No. 48609/2008 mengenai hartanah dan hereditamen dipegang di bawah Plot No. 353, Taman Impian Indah yang dipegang di bawah Suratan Hakmilik Sementara H.S.(D) 18048, Lot No. 9021, Mukim 14, District of Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang yang beralamat di No. 60, Lorong Impian Indah 2, Taman Impian Indah, 14000 Bukit Mertajam.

Di antara

Eon Bank Berhad (92351-V)…….………………………..…………..………..….…...Plaintif

Dan

1. Ching Hian Foo

2. Ng Soo Ching…………..……………….....……….…….………Defendan- Defendan

Menurut Perintah-Perintah Mahkamah Tinggi Malaya di Pulau Pinang yang diperbuat pada 21 Oktober 2009, 8 Mac 2010 dan 24 November 2010 masing-masing, adalah dengan ini diisytiharkan bahawa Timbalan Pendaftar, Mahkamah Tinggi Malaya di Pulau Pinang, dengan dibantu oleh Pelelong yang tersebut di bawah AKAN MENJUAL SECARA

L E L O N G A N A W A M

PADA HARI SELESA 1 MAC 2011 JAM 11.00 PAGI

DI BILIK LELONGAN, MAHKAMAH TINGGI

LEBUH LIGHT, 10200 PULAU PINANG

NOTA : Bakal-bakal pembeli adalah dinasihatkan agar membuat carian Hakmilik secara rasmi di Pejabat Tanah dan memeriksa hartanah tersebut sebelum jualan lelong.

BUTIR-BUTIR HAKMILIK:-

NO.HAKMILIK H.S.(D) 18048 (dahulu H.S.(D) 3094)

NO. LOT 9021

MUKIM 14

DAERAH Seberang Perai Tengah

NEGERI Pulau Pinang

PEGANGAN Selama-lamanya

KATEGORI KEGUNAAN TANAH Bangunan

KELUASAN 130 meter persegi (1,400 kaki persegi)

PEMILIK-PEMILIK BERDAFTAR Ching Hian Foo ½ bahagian &

Ng Soo Ching ½ bahagian

SYARAT NYATA Tanah ini hendaklah digunakan untuk tujuan

kediaman sahaja

SEKATAN KEPENTINGAN Tiada

PAJAKAN BERDAFTAR Dicagarkan kepada Eon Bank Berhad melalui Gadaian Perserahan No. 48609/2008 yang bertarikh 23 Disember 2008

LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH

Sebuah rumah teres satu tingkat yang beralamat No. 60, Lorong Impian Indah 2, Taman Impian Indah, 14000 Bukit Mertajam, Pulau Pinang

HARGA RIZAB

Hartanah tersebut akan dijual tertakluk kepada harga rizab sebanyak RM 90,000-00 (RINGGIT MALAYSIA SEMBILAN PULUH RIBU SAHAJA) dan kepada syarat-syarat jualan yang dicetakan di Perisytiharan Jualan. Bagi penawar-penawar yang berminat adalah dikehendaki mendeposit 10% daripada harga rizab dalam bentuk bank draf di atas nama Plaintif Eon Bank Berhad sebelum jam 10.00 pagi pada hari lelongan awam. Bank draf bersama dengan salinan Kad Pengenalan penawar hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berukuran 4 inci x 9 inci dengan mencatatkan Nombor Kes Perlaksanaan (38-28-2011) di bahagian atas sebelah kiri sampul surat itu. Sampul surat yang telah digam hendaklah dimasukkan ke dalam peti surat yang disediakan di Bilik Lelongan, Mahkamah Tinggi Pulau Pinang. Baki wang belian hendaklah dibayar oleh pembeli dalam tempoh seratus dua puluh (120) hari dari tarikh Jualan kepada Plaintif Eon Bank Berhad.

Untuk butir-butir selanjutnya, sila berhubung dengan Tetuan Wong Chooi & Mohd. Nor, Peguamcara bagi pihak Plaintif yang beralamat No. 27, Tingkat 1, Jalan Maju Jaya, Pusat Perniagaan Maju Jaya, 14000 Bukit Mertajam, Pulau Pinang (No. Tal: 04-5398855 / Fax 04-5395855) [No. Ruj: BB/TSH/L/2008-349/EON-BM/Ching Hian Foo (KWC/sk)] atau Pelelong yang tersebut di bawah:

KC SUNSHINE AGENCY YEAP KAM CHOY

48 JALAN ARGYLL Pelelong Berlesen

10050 PULAU PINANG H/P 012-4473722

Tel:04-2626161 Fax:04-2620822 kcsunshine2u@blogspot.com

No comments:

Post a Comment