Thursday, May 10, 2012

5 Jun 12 No. 12, Lorong Bertam Indah 47, Kepala Batas RM110,000


PERISYTIHARAN JUALAN

DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI  PULAU PINANG
SAMAN PEMULA NO: 24-1492-2011
PERMOHONAN UNTUK PERLAKSANAAN NO. A/E 38-109-2012
Dalam perkara  mengenai Perjanjian Gadaian dan Lampiran yang bertarikh 8/8/2007 di antara RHB Bank Berhad dengan Mohd Nizan Bin Md Jusoh ; Dan Dalam perkara mengenai Perjanjian Gadaian dan Lampiran yang bertarikh 8/8/2007 yang didaftarkan di bawah Gadaian Perserahan No. 26446/2007 ke atas hartanah yang dipegang di bawah Geran No. Hakmilik GRN 80943, No. Lot 3716, Mukim 6, Daerah Seberang Perai Utara, Negeri Pulau Pinang dengan alamat No. 12, Lorong Bertam Indah 47, Taman Bertam Indah, 13200 Kepala Batas, Pulau Pinang; Dan Dalam perkara mengenai Seksyen 256 dan 257  Kanun Tanah Negara 1965;  Dan Dalam perkara  mengenai Aturan 83,  Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980 dan di bawah bidang kuasa sedia ada Mahkamah.                                                               Antara
RHB Bank Berhad (No. Syarikat 6171-M)…………….……..…………………………………….….…...Plaintif     
        Dan
Mohd Nizan Bin Md Jusoh (No. K/P 770324-07-5975 /A3609595)……………………….……….……Defendan

Menurut  Perintah-Perintah  Mahkamah Tinggi  Malaya di Pulau Pinang yang diperbuat pada 16 November 2011 dan 5 April 2012 masing-masing, adalah dengan ini diisytiharkan bahawa Timbalan Pendaftar, Mahkamah Tinggi Malaya di Pulau Pinang, dengan dibantu oleh Pelelong yang tersebut di bawah  akan menjual secara
L E L O N G A N    A W A M
PADA  HARI SELASA 5 JUN 2012 JAM  10.30  PAGI
DI BILIK LELONG, MAHKAMAH TINGGI
LEBUH LIGHT, 10200 PULAU PINANG

BUTIR-BUTIR HAKMILIK:-
NO. HAKMILIK GRN 80943 NO.  LOT 3716 MUKIM, DAERAH, NEGERI 6, Seberang Perai Utara, Pulau Pinang PEGANGAN Selama-lamanya KELUASAN 133  meter persegi ( 1431 kaki persegi) CUKAI TAHUNAN RM40.00 PEMILIK BERDAFTAR     Mohd Nizan Bin Md Jusoh (No. K/P 770324-07-5975 /A3609595 1/1 bahagian SYARAT-SYARAT NYATA First Grade SEKATAN KEPENTINGAN Tiada
PAJAKAN BERDAFTAR Dicagarkan kepada RHB Bank Berhad melalui Gadaian Perserahan No. 0799SC2007026446 didaftarkan  pada 6 September  2007 KATEGORI KEGUNAAN TANAH            Tiada

NOTA :                Bakal-bakal pembeli adalah dinasihatkan agar membuat carian Hakmilik secara rasmi di Pejabat Tanah dan memeriksa hartanah tersebut sebelum jualan lelong.

LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH

Sebuah rumah teres satu  (1) tingkat  yang beralamat No. 12, Lorong Bertam Indah 47, Taman Bertam Indah, 13200 Kepala Batas, Pulau Pinang

HARGA RIZAB
Hartanah tersebut akan dijual tertakluk kepada harga rizab sebanyak RM 110,000-00 (RINGGIT MALAYSIA SATU RATUS SEPULUH RIBU) SAHAJA dan kepada syarat-syarat jualan yang dilampirkan. Penawar yang berminat hendaklah mendepositkan 10% daripada harga rizab dalam bentuk Bank Draf di atas nama Plaintif, RHB Bank Berhad sebelum jam 9.30 pagi pada hari lelongan;  berserta dengan kad pengenalan penawar yang asal atau salinan kad pengenalan yang diakui sah dan surat wakil (jika berkaitan). Nama penawar, nombor kad pengenalan, alamat terkini dan nombor kes pelaksanaan No. A/E 38-109-2012 hendaklah ditulis di belakang Bank Draf tersebut. Baki wang belian hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya kepada RHB Bank Berhad dalam tempoh seratus dua puluh (120) hari dari tarikh jualan

No comments:

Post a Comment